Stručni aktiv za razvoj školskog programa

Major Melinda – koordinator

Paloš Denis - član

Činoš Melinda - član